Quyết định số 461/CSVC

Quyết định số 461/CSVC về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung văn bản.